Inicio Duir.net >> Productes >> Suite Bàsica >> Comptabilitat
Imprimir Correu
anterior
siguiente
descargar pdf

Processos diaris

Assentaments comptables. L'entrada de assentaments es pot realitzar directament o a través de plantilles.

Cada assentaments disposa de la seva pròpia divisa de treball; en el moment de realitzar qualsevol consulta, aquesta divisa de treball es tradueix a la divisa desitjada, bé sigui la divisa per defecte de l'empresa o qualsevol altra. Cada apunt manté directament associades tres dates: la data del moviment, la data de registre (vegi's Diaris comptables) i la data valor. Existeix la possibilitat d'emmagatzemar la imatge dels documents relacionats amb cada assentaments, a través d'escàner o còpia directa des d'un arxiu del disc.

Consulta d'extractes. Conciliacions amb extractes bancaris, directament en pantalla. Permet adaptar la data de valor dels moviments perquè pugui mantenir, fins i tot, l'ordre establert per l'extracte del banc. Des d'aquest procés es té accés directe a la modificació de assentaments. Es mostren en línia les dades estadístiques de cada compte.

Consulta de saldos.Es realitza de forma lineal, sense ruptura d'exercicis.


Processos periòdics


Informes comptables i balanços de comprovació de saldos. Els informes estan parametritzats, perquè l'usuari pugui adaptar, modificar o crear tants com desitgi. Gràcies a la independència dels comptes comptables, és possible realitzar informes per assignació directa: l'usuari pot confeccionar un balanç de situació segons el pla comptable d'altre país, utilitzant els saldos dels seus propis comptes. Tots els informes són lineals, sense ruptura d'exercicis, i permeten treballar amb qualsevol divisa.

Llibres d'IVA. Es pot extreure directament el resum de la declaració, o detallar els llibres complets suportat i repercutit amb agrupació per tipus tributari, per a facilitar la gestió d'importacions i exportacions.

Diaris comptables. Llistat detallat de moviments, per data de moviment o per data d'introducció. Cada moviment emmagatzema l'usuari i la data en la qual es va introduir; mitjançant aquest procediment, es pot extreure un diari del treball realitzat un dia concret i per un usuari concret (aquest sistema és molt útil quan s'ha de recuperar informació endarrerida, i forma part del control de seguretat de l'aplicació).

Els diaris comptables convencionals (per data de moviment) generen els seus propis moviments d'obertura i tancament de comptes de balanç; aquests moviments no existeixen realment, pel que mai es veuran en una consulta d'extractes, però apareixen en diaris i diari de moviments (major), en compliment de la legislació vigent. Permet renumeració directa.

Diaris de moviments (Major).Llistat detallat de moviments per comptes i per ordre de data del moviment o de data valor. Permet renumeració directa.

Operacions amb tercers


Tancament d'explotació. Procés automàtic que tanca el grup de vendes i de despeses contra el compte de pèrdues i guanys. Es pot repetir tantes vegades com es desitgi i opera sempre per mitjà de l'eliminació de l'anterior seient generat, amb el que sempre existeix un únic seient de tancament. Encara que el seient de tancament elimini els saldos dels grups de vendes i de despeses, sempre es podrà tornar a extreure la informació a través d'informes i balanços de comprovació de saldos, ja que existeix l'opció d'incloure o no aquest seient de tancament de forma completament manual. Això permet a l'usuari extreure saldos d'un exercici anterior, encara que s'hagi tancat l'explotació d'aquest exercici.


Processos automàtics


Liquidació d'IVA.Tancament d'impostos mensual o trimestral que genera un seient, tanca l'IVA suportat i repercutit i té en compte els saldos anteriors d'Hisenda Pública creditora o deutora.

Amortitzacions.Fitxa directa de cada bé en procés d'amortització (agrupats per comptes d'immobilitzat). Aquest procés genera directament tots els seients de les amortitzacions periodificats mensualment i per la totalitat del període de l'amortització; d'aquesta manera, l'usuari pot oblidar-se dels enutjosos ajustaments d'amortitzacions a final de l'exercici.

Arrendament financer. Fitxa directa de cada bé en arrendament financer (leasing). Aquest procés crea al mateix temps la fitxa d'ajustament fiscal i la fitxa d'amortització comptable (vegi's Amortitzacions), ajustant la quota d'amortització a l'amortització real de capital en cadascuna de les seves quotes. AL mateix temps, crea tots els pagaments pendents en la cartera d'efectes pendents de pagament i els llibres d'IVA suportat corresponents.

Moviments programats.Duplicació de seients; molt útil per a seients, per exemple, del tipus "lloguer", de format idèntic i periòdic.


Altres prestacions


Comptabilitat analítica

Comptabilitat presupuestaria