Imprimir Correu
anterior
siguiente
descargar pdf

Comandes

Emissió de comandes.
Control de proveïdors i articles, amb preus tarifats i especials per cada proveïdor. Permet dissenyar impresos en qualsevol idioma i divisa definits en la fitxa del proveïdor.

Llistat de comandes. Al generar el llistat, es pot enviar directament per fax o correu electrònic.

Consulta de cartera de comandes. Es pot realitzar per proveïdors, articles i dates de lliurament. Permet realitzar el control dels retards.

Recepció de mercaderies.Recepció de lliuraments complets o parcials des de comandes de compres. Controla les entrades de mercaderies sense valorar, tot esperant la recepció de les factures, de manera que no afectin als preus mitjos o que es puguin calcular amb posterioritat. Compleix la norma MS 105-D ISO-9000 per a certificació de control de qualitat.

Albarans


Recepció d'albarans. Recepció d'albarans directes de proveïdors. Realitza les mateixes funcions que el procés Recepció de mercaderies.

Consulta de cartera d'albarans.
Consultes i llistats de la cartera d'albarans pendents de rebre factura. Indica la falta de valoració de línies i pot arribar a comptabilitzar-ne en temps real.

Etiquetes d'articles. . Procés de generació d'etiquetes d'articles, a partir dels albarans rebuts.

Recepció de factures.Recepció de factures de proveïdors. Permet l'agrupació d'un o diversos albarans i els comptabilitza en temps real en comptabilitat general, analítica, pressupostària i/o en la cartera d'efectes pendents de pagament.

Control de qualitat


Control de qualitatProcés de valoració de la mercaderia rebuda, per mitjà de puntuació i/o comentaris. Aquest procés pot realitzar-se de forma completa o per mostreig i només dels articles o albarans desitjats.

Càrrecs a proveïdors. Permet afegir càrrecs als albarans de recepció de mercaderies, documentats pel control de qualitat intern.

Factures


Recepció de factures.
Recepció de factures de proveïdors. Permet l'agrupació d'un o diversos albarans i els comptabilitza en temps real en comptabilitat general, analítica, pressupostària i/o en la cartera d'efectes pendents de pagament.

Diari de compres. Diari de compres per dates, articles o proveïdors.

Estadístiques de compres.
Anàlisis de compres per volum, financer i gràfic; classificat per proveïdors, articles (famílies i grups) i períodes de temps (mesos). També analitza les desviacions de preus de compra, amb preus de costos pactats o previstos.