Inicio Duir.net >> Productes >> Suite Bàsica >> Magatzem i control d'estocs
Imprimir Correu
anterior
siguiente
descargar pdf

Magatzem

Consulta d'existències. Consulta d'estocs per articles i magatzems a nivell de:

Consulta d'existències

* estoc físic
* estoc reservat per a clients
* estoc reservat per a producció interna
* estoc pendent de rebre de proveïdors
* estoc pendent de rebre de producció interna
* estoc pendent de valoració
* estoc disponible.

Aquest procés manté un històric permanent de moviment en existències i valoració, de manera que pot justificar-se qualsevol resultat de la consulta, de forma dinàmica i directa. Treballa amb diferents unitats de mesura (emmagatzematge, vendes i compres), podent modificar cadascuna en cada document, si és necessari. A través d'una taula de conversions, com si es tractés de divises, s'efectua el canvi a unitat d'emmagatzematge i des d'aquesta a qualsevol altra. Amb aquesta opció, és possible veure les existències en la unitat desitjada a cada moment.

Llistat d'existències. Sense valorar o valorades pel preu de cost prefixat per l'usuari: preu manual (preu estàndard), últim preu de compra o preu mig ponderat.


Inventaris


Bloqueig d'articles. Bloqueig d'articles o magatzems complets per a inventaris. No permetrà realitzar transacció alguna amb les fitxes bloquejades, excepte el recompte d'inventari.
Entrada de recompte d'inventari.Recompte cec o amb estoc a la vista. Permet introduir valors per més d'un grup de recompte i extreure diferències.
Llistat de diferències d'inventari. Amb valoració i possible comptabilització en temps real. Desbloquejos d'articles. Desbloquejos automàtic o manual per a facilitar el recompte del segon grup i l'actualització directa d'existències en magatzem, amb justificació del moviment de correcció.


Traspassos entre magatzems


Traspassos de mercaderies entre magatzems propis.


Càlcul de necessitats


Necessitats de producció.Càlcul de necessitats d'articles, segons criteris de planificació.

Detecció de ruptura d'estocs:

* Tenint en compte només l'estoc físic.
* L'estoc físic menys les reserves (terminis de reaprovisionament relativament curts).
* Estoc disponible.
* Calendari de planificació (actua sobre l'estoc disponible situat per dates, té en compte el termini de reaprovisionament marcat pel proveïdor, i fins i tot un termini de seguretat marcat per l'usuari).

Càlcul de la quantitat a demanar:

* Comanda exacta a la quantitat de la ruptura de l'estoc.
* Comanda mínima o múltiple.
* Comanda òptima (es basa en els consums anuals, cost de comanda i emmagatzematge, etc).

Aquest procés genera automàticamentles ordres de fabricació, prèvia confirmació per part de l'usuari, i permet assignar, també de forma automàtica, les dates de lliurament, segons els terminis de reaprovisionament indicats en les fitxes dels articles.

Necessitats de compres.Aquest procediment és idèntic al càlcul de necessitats de producció per als articles de compres.

Reaprovisionament de magatzems.Càlcul de necessitats per magatzems d'articles segons criteris de planificació anteriors. Aquest procés genera automàticament les ordres internes de reaprovisionament, prèvia confirmació per part de l'usuari.

Aquest procés considera com magatzems, no tan sols als magatzems físics, sinó també a tot client o proveïdor que pugui tenir mercaderia en les seves dependències, facturades o sense facturar (vegi's el mòdul de Vendes).


Ordres de reaprovisionament


Ordres de reaprovisionament.Procediments de control de les ordres de traspassos de mercaderies, des dels magatzems centrals o propis, fins als distints sub-magatzems: proveïdors, tallers externs, clients amb mercaderies en dipòsit...

Documentació.Documentació per a la retirada de material del magatzem.

Confirmacions de lliurament.Permet controlar els comprovants de lliurament de mercaderies.