Inicio Duir.net >> Productes >> Serveis i Assistencia tècnica
Imprimir Correu
anterior
siguiente

Conceptes bàsics


El mòdul de serveis Duir funciona com un complement del mòdul de Manteniments i Garanties. És un sistema integrat de seguiment de parts de treball on actuen tres personalitats clarament diferenciades:

· L'introductor de l'avís en el sistema.
· El supervisor tècnic que assigna les tasques.
· El tècnic que les realitza.

Aquest sistema també inclou una anàlisi temporal de cada una de les incidències, realitzada de la següent forma:

· Es crea un comunicat de treball com a resultat d'un avís telefònic o d'una assistència programada.
· El supervisor tècnic assigna l'avís a un tècnic o a diversos.
· Els tècnics realitzen la seva funció i tanquen les feines pendents.
· El supervisor tècnic realitza un control de qualitat (si es va activar l'opció als paràmetres) i tanca l'avís al complet.

Introducció de parts d'assistència


El supervisor tècnic s'encarrega de gestionar tots els comunicats rebuts i d'assignar les feines segons la qualificació i la disponibilitat de cada un dels tècnics. En el cas que la introducció del comunicat s'hagi realitzat de forma ràpida i aquest no contingui més que un comentari, serà la seva feina acabar de detallar la incidència i la feina a realitzar, així com incloure les dades necessàries: articles, números de sèrie, si la intervenció està lligada a un contracte o, per contra, és facturable, etc.

Assignació de tasques


El supervisor técnico se encarga de gestionar todos los partes recibidos y de asignar las labores según la cualificación y la disponibilidad de cada uno de los técnicos. En el caso de que la introducción del parte se haya realizado de forma rápida y éste no contenga más que un comentario, será su labor acabar de detallar la incidencia y la labor a realizar, así como incluir los datos necesarios: artículos, números de serie, si la intervención está ligada a un contrato o, por el contrario, es facturable, etc.

Documentació


Una vegada assignades les feines derivades de cada una de les intervencions, es genera per al tècnic una documentació en forma de part de treball, a més a més d'un full de ruta diari o setmanal de les tasques pendents de realitzar.

Tancament de parts de treball


Els tècnics són els encarregats de tancar els comunicats de treball assignats a si mateixos. En el moment de la intervenció, els tècnics poden incloure qualsevol article o servei que el supervisor tècnic no hagués previst inicialment.
Així mateix poden realitzar comentaris al supervisor per informar- li | de l'actuació efectuada o de qualsevol altre tipus d'incidència que s'hagi pogut detectar de forma directa. Igualment, poden realitzar comentaris directes al departament d'administració, sobre qualsevol anomalia detectada a la intervenció.


Tancaments d'incidències


Novament és el supervisor tècnic l'encarregat de donar per tancada cada una de les incidències. Així doncs, comprovarà els comentaris que el tècnic l'hagi pogut realitzar i fins i tot portarà a terme un sistema de control de qualitat activat per paràmetres.
En el moment del tancament de cada una de les intervencions es crea, de forma automàtica, un albarà facturable al client amb les dades de la intervenció, encara que és possible que alguns d'ells vagin sense valoració, si estan subjectes a un contracte de manteniment.

Temps de resposta


S'inclou una estadística completa de la situació de totes les incidències i els temps de resposta de cada una d'elles. Aquesta estadística permet de definir si s'han sobrepassat els terminis d'assistència contractualment pactats amb el client.

Rendibilitat de contractes


Totes les incidències gestionades inclouen la seva valoració al preu de tarifa i la seva valoració al preu de cost, independentment de si s'han de facturar o no. Aquesta funció és bàsica per calcular el cost assumit per les intervencions contra un determinat contracte, a nivell de control de rendibilitat d'això mateix, o la valoració al preu de tarifa dels serveis (que ens permetria de saber el que haguéssim facturat, de no estar subjectes a aquest contracte).
Les valoracions estan actives des del primer dia de vigència del contracte, no estant necessari que estigui finalitzi per conèixer la seva rendibilitat; el sistema s'encarrega de realitzar una valoració estimada per al període total del contracte i de prorratejar les intervencions realitzades fins el moment.