Inicio Duir.net >> Productes >> Módulos específicos >> Lloguer de Bastides
Imprimir Correu

Gestió de tot el projecte des de la mateixa sessió

Pressupostos client
Personalització dades pròpies de l'obra
Realització amb aprenentatge de preus especials per a cada client

Previsió costos
Detall de les peçes descompongui dels conjunts a muntar.
Plantilles definides anticipadament i modificables projecte a projecte
Possibilitat d'integració amb eines office (fulles Excel personalitzades per l'empresa)
Mà d'obra prevista (pròpia)
Serveis externs prevists (autònoms)

Gestió transports
Documentació sol•licitud transports (propis o externs)

Gestió personal (propi o autònoms)
Emissió [d'ordres | d'ordes] de muntatge - desmuntatge (opereu-vos propis o autònoms)
Amb detall del material a muntar.
Personalització de comentaris a transmetre als muntadors
Imputació costs de muntatge (hores operari, emplaçaments)

Gestió estocs
Control existències per a múltiples magatzems (propis, clients, obres, proveïdors muntadors)

Documentació associada als lliuraments i recollides de material en obra

Detall de les peçes dels conjunts a muntar.
Plantilles definides anticipadament i modificables projecte a projecte
Possibilitat d'integració amb eines office (fulles Excel personalitzades per l'empresa)
Possibilitat de reposició (material danyat a substituir) o subministrament addicional

Generació automàtica d'albarans pendents.
Confirmació i decisió facturables o no
Material fet malbé o obsolet
Gestió emmagatzemis de material pendent de reparació o rebuig
Procés de liquidació final d'existències (càlcul automàtic de diferències entre lliurat i recollit)

Gestió documental integrada en tots els processos
Documentació conformada pel client (albarans de lliurament | o vº bº muntatge o ruptura)
Integració d'arxius adjunts al projecte (plans, fotografies, etc.)

Facturació
Períodes lloguer facturable
Una vegada introduïda la data d'inici de lloguer, es generen automàticament els albarans (factures)
Possibilitat d'interrompre el lloguer per dates en concret (p.ej. Trasllats façana)

Informes econòmics (rendibilitat)
Previsions globals de facturació (d'acord amb tots els metres quadrats instal•lats)
Rendibilitat projectes
Rendibilitat clients

Documentació associada als lliuraments i recollides de material en obra.

Detall rebaix dels conjunts a muntar
Plantilles definides anticipadament i modificables projecte a projecte.
Possibilitat d'integració amb eines office (fulles Excel personalitzades per l'empresa).
Possibilitat de reposició (material fet malbé a substituir) o subministrament addicional.

Generació automàtica d'albarans pendents.
Confirmació i decisió facturables o no
Material fet malbé o obsolet
Gestió emmagatzemis de material pendent de reparació o rebuig
Procés de liquidació final d'existències (càlcul automàtic de diferències lliurat i recollit).

Gestió documental integrada en tots els processos

Documentació conformada pel client (albarans de lliurament o vº bº muntatge o ruptura)
Integració d'arxius adjunts al projecte (plans, fotografies,…)

Facturació
Períodes lloguer facturable
Una vegada introduïda la data d'inici de lloguer, es generen automàticament els albarans (factures)
Possibilitat d'interrompre el lloguer per dates en concret (p.ej. Trasllats [façana | amb fatxa).

Informes econòmics (rendibilitat)
Previsions globals de facturació (d'acord amb tots els metres quadrats instal•lats)
Rendibilitat projectes
Rendibilitat clients
Possibilitat de connexió remota a temps real (terminals remots a peu d'obra).

Amb l'aplicació també estan compresos els següents mòduls:
Compres (no associades a un projecte)
Comptabilitat integrada amb traspassos automàtics
Cartera de cobraments i pagaments
D'acord amb les necessitats de l'empresa o creixement en les seves línies d'activitat es poden activar mòduls addicionals (p.ej. Producció, Manteniments)