Inicio Duir.net >> Productes >> Suite Bàsica >> Cartera d'efectes
Imprimir Correu
anterior
siguiente
descargar pdf

Gestió de cobraments

Control de recepció de documents. Aquest procés permet controlar la documentació que els clients han de remetre i que encara no està en poder de l'usuari. Controla els tipus d'efectes marcats per a tal fi, com per exemple lletres, pagarés, talons... que haurien de remetre els clients abans del seu venciment, i no el mateix dia o després.

Cobraments per caixa. Cobraments directes per caixa (en efectiu).

Remeses al cobrament. Remesa bancària al cobrament. Situa els efectes en posició de negociació i genera el seient corresponent. L'efecte es posiciona en situació de negociat.

Remeses al descompte. Remesa bancària al descompte. Situa els efectes en posició de negociació i genera el seient corresponent, tenint en compte els paràmetres establerts en la línia de descompte. El seient generat pot incloure interessos, despeses i/o comissions, així com traspassos a comptes de reserva.

Els efectes negociats passen de forma automàtica a situació de cobrats, en el moment que superen el seu venciment més els dies establerts a aquesta fi en els paràmetres de negociació d'efectes. Mentrestant, es mantenen el risc i la possibilitat de reclamació de l'efecte o de la seva anotació com impagat.

Remeses a cobradors. Procés que permet treballar amb empreses gestores de cobraments i agents als quals se li lliuren efectes per al seu cobrament durant les visites als clients. En tot moment es pot saber quins efectes duen, quins s'han cobrat i quins no, i des de quan els tenen. Permet realitzar liquidacions totals o parcials de cada remesa (vegi's més baix Abonament manual de remeses).

Impressió de remeses. Procés d'impressió escrita o generació sobre suport magnètic de la remesa.

Control de impagats. Notificació d'impagament dels efectes negociats. Permet afegir despeses a càrrec del client o assumits de forma directa per l'usuari, en la divisa que es desitgi. Els impagats no s'esborraran mai de la base de dades, quedant la marca en el client per a tota la vida. De totes maneres, encara que el valor del impagat sigui inalterable, el seu percentatge, i per tant la seva representativitat, anirà disminuint, en la mesura que es vagin afegint factures al mateix client.

Reclamació d'efectes. Reclamació al banc d'efectes negociats.

Abonament manual de remeses.Liquidació de remeses de forma manual (total o parcial). Realitza l'abonament en el compte de tresoreria i canvia la situació dels efectes negociats, posant-los com cobrats. Situació de línies de descompte.

Anàlisi de les línies de descompte:ocupació i detall d'efectes en circulació. La data de liberalització de saldos s'anota en la mateixa línia de descompte. En tot moment és possible saber quant es pot dur al banc, i quan.

Utilitats de cartera de cobraments. Processos i utilitats per a creació manual, fusió i finançament d'efectes...

Càlcul de dies de cobrament.Càlcul automàtic dels dies de mitjana que han passat, des de la data real de cada factura, fins al dia real d'abonament en el compte de cada efecte. Aquest llistat, resumit per clients, és una eina per a l'anàlisi de la situació real de finançament dels cobraments que es mantenen.

Previsió de cobraments.Agrupació mensual dels efectes pendents de cobrament.

Anàlisi de riscos de clients.Resum de la situació financera de cada client.

Gestió de pagaments


Pagaments directes.Aquest procés permet realitzar pagaments directes des de caixa (en efectiu) i/o pagaments mitjançant talons. En aquesta última opció, es controlen els talonaris i es manté un històric dels mateixos.

Ordres de càrrec.Remesa de càrrec: aquest procés realitza una remesa o ordre de càrrec per al banc, avisa dels efectes que es presentaran i dóna la seva conformitat.

Impressió d'ordres de càrrec.Impressió de la carta al banc amb les ordres de càrrec. Devolució d'efectes. Aquest procés realitza una devolució d'un efecte ja carregat en compte. Retorna l'efecte a la seva posició de pendent de pagament i reajusta els seients comptables corresponents.

Utilitats de cartera de pagaments.Processos i utilitats per a creació manual i fusió d'efectes, etc.

PPrevisió de pagaments.Agrupació mensual dels efectes pendents de pagament.


Control de tresoreria


Control de saldos en comptes de tresoreria i acumulació mensual dels efectes pendents de pagament i efectes pendents de cobrament, amb estimació de saldos de tresoreria, al tancament de cada període. Permet seleccionar el nombre de períodes que es visualitzaran, així com decidir si els efectes vençuts de cobraments i de pagaments es tindran en compte per separat.