Inicio Duir.net >> Productes >> Manteniments i garanties
Imprimir Correu
anterior
siguiente
descargar pdf

Algunes característiques generals


El mòdul de manteniments i garanties permet de controlar els contractes d'aquest tipus derivats de la pròpia venda o d'un servei addicional. Podem comptar amb dades de control com:
Articles.Control de garanties, durada d'elles; urgència dels serveis; renovació automàtica; dies d'avís abans de la finalització de cada contracte de manteniment i/o garantia.
Clients.Control de tarifes aplicades en contractes de manteniments.
Tipus de contractes.
Tipus de formularis de contractes.

Garanties


Les garanties es creen automàticament des dels processos de facturació, a partir de les dades contingudes a la pròpia fitxa de l'article. S'agrupen en contractes pels conceptes de durada de la garantia, urgència, garantia convertible en manteniment, etc.

Manteniments


Els manteniments es gestionen de forma completament manual i es pot incloure en ells qualsevol article venut, amb o sense control de nombres de sèrie; també es pot incloure articles no venuts, incorporant així el parc del que disposi el client, permetent la gestió d'articles adquirits a tercers.
Els contractes de manteniment poden agrupar-se per tipologies de servei. És possible assignar fins 999 tipologies distintes, codificables mitjançant taula de paràmetres.
Permet de realizar pressuposts de manteniments, a l'espera de confirmació per part del client.

Sistema de càlcul


El càlcul dels contractes de manteniment (que no de les garanties, que queden excloses de tot sistema de càlcul, en considerar-se sense valor) inclou un preu base mensual aplicat per la tarifa indicada a la fitxa de cada client, i un coeficient de durada del contracte en mesos, introduït per l'operador.
Qualsevol article afegit o eliminat dins del període de manteniment i en el mateix contracte provoca la creació d'un albarà facturable equivalent al prorrateig de el seu valor pels dies que encara queden de vigència del propi contracte.

Documentació


Emissió de contractes definibles per l'usuari, amb camps parametritzats que permeten d'incorporar des de la data al nom del representant legal del client.
Permet fins 999 tipus de contractes amb format distint, segons [el tipus de contracte assignat.

Renovacions


Els sistemes de les renovacions són automàtics i es realitzen per períodes idèntics als establerts a cada contracte. En el cas de les garanties, en renovar-les es converteixen directament en contractes de manteniment.
A cada renovació s'inclou una adaptació automàtica del preu dels contractes, basada en el diferencial produït a les tarifes, des de la data d'inici, fins la data de la renovació. Aquest diferencial s'aplica directament als preus del contracte, tant si s'han generat de forma automàtica, extraient-los de les tarifes vigents en el seu moment, com si s'han introduït de forma manual. Aquesta opció permet l'ajust automàtic de les valoracions dels contractes, sense necessitat d'haver de determinar un percentatge d'increment anual; s'ajusten directament al possible increment de preus i són independents de la durada de cada contracte (mensual, trimestral, anual...).


Avisos administratius


Tot contracte de manteniment o garantia inclou un sistema d'avisos en el moment de la renovació. El mencionat sistema permet d'informar el departament d'administració de qualsevol incidència que s'hagi pogut produir mentre el contracte estava vigent.
A la majoria dels casos, és el departament tècnic qui controla el contracte de manteniment, independentment del departament d'administració; aquest últim, gràcies al sistema d'avisos, es posa al dia d'incidències en el moment en què ha d'actuar: just abans de la renovació.